មនុស្សចាស់ និងការបោះឆ្នោត

Cartoon-Jan-2013

រូបថ្លុកមួយ រៀបរាប់ពី មនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា​ដែល​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​មើល​រំលង

Advertisements

Posted on 18 January 2013, in សម្រង់រូបភាព. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: