ព័ត៌មានបោះឆ្នោត លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (១៨-២១ ឧសភា)

រូបភាពនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត តាមធនធាន
Advertisements

Posted on 21 May 2012, in ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: