ស៉្បតបោះឆ្នោត ឡូយៗ [ឡូយ៩]

តើអ្នកធ្លាប់បានទស្សនា ស៉្បត អប់រំ អ្នកបោះឆ្នោតឡូយៗ ហើយឬនៅ ?

សូមទស្សនាស្ប៉ត របស់ ឡូយ៩  “ខ្ញុំឡូយ ទៅបោះឆ្នោតឡូយ ឡូយ៩” ហ៊ានធានាថា ពិតជា ពេញចិត្ត !

១-ការបោះឆ្នោត គឺសម្ងាត់

២-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

៣-ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា

Advertisements

Posted on 11 May 2012, in ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់, សម្រង់រូបភាព. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: