បញ្ជីទំនាក់ទំនង​អ្នកតំណាង​រាស្រ្ត​​អាណត្តិទី ៤

តើអ្នកស្គាល់អ្នកតំណាងរាស្រ្តប្រចាំមណ្ឌលរបស់ខ្លួនហើយឬនៅ ? ស្គាល់បានប៉ុន្មាននាក់ ? ចង់ទាក់ទងពួកគេដែរឬទេ ? ខាងក្រោមនេះ ជា បញ្ជី រាយនាមអ្នកតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី ៤ (២០០៨-២០១៣) និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងតាមមណ្ឌល…

សង្ឃឹមថា នឹងមានប្រយោជន៍…

ទាញយកជាឯកសារ PDF : បញ្ជីរាយនាមអ្នកតំណាងរាស្រ្តអាណត្តិទី ៤ និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងតាមមណ្ឌល (បច្ចុប្បន្នភាព ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១)

Advertisements

Posted on 28 February 2012, in អ្នកតំណាងរាស្រ្ត. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: