អាស៊ាន

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពី សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន ឬ ASEAN) ?

ឡូហ្គូ អាស៊ាន

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺជាសា្ថប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសបង្កើតអាស៊ាន (សេចក្តីប្រកាសក្រុងបាងកក)។ ប្រទេសដែលបានបង្កើតមានដូចជា ៖ ប្រទេសថៃ សឹង្ហបុរី ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងហ្វីលីពីន

បន្ទាប់មកប្រទេស ៥ ទៀត បានចូលជា សមាជិកអាស៊ាន ជាបន្តបន្ទាប់ ដូចជា ៖

»ប្រទេសប៊្រុយណេ (នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៤)

»ប្រទេសវៀតណាម (នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥)

»ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧)

»និងប្រទេសកម្ពុជា (នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩)។

 

សូមទាញយកអត្ថបទ ឯកសារព័ត៌មានខ្លីៗពីអាស៊ាន

 

Posted on 14 February 2012, in ព័ត៌មានថ្មីៗពីសហគមន៍. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: