អាស៊ាន

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពី សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន ឬ ASEAN) ?

ឡូហ្គូ អាស៊ាន

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺជាសា្ថប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសបង្កើតអាស៊ាន (សេចក្តីប្រកាសក្រុងបាងកក)។ ប្រទេសដែលបានបង្កើតមានដូចជា ៖ ប្រទេសថៃ សឹង្ហបុរី ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងហ្វីលីពីន

បន្ទាប់មកប្រទេស ៥ ទៀត បានចូលជា សមាជិកអាស៊ាន ជាបន្តបន្ទាប់ ដូចជា ៖

»ប្រទេសប៊្រុយណេ (នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៤)

»ប្រទេសវៀតណាម (នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥)

»ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧)

»និងប្រទេសកម្ពុជា (នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩)។

 

សូមទាញយកអត្ថបទ ឯកសារព័ត៌មានខ្លីៗពីអាស៊ាន

 

Advertisements

Posted on 14 February 2012, in ព័ត៌មានថ្មីៗពីសហគមន៍. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: