បណ្តាញអនឡាញ ស្តីពី ការបោះឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខាងមុខនេះ បណ្តាញព័ត៌មាន អនឡាញ ស្តីពី ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវបានដាក់សម្ពោធ ឱ្យប្រើប្រាស់ជា ផ្លូវការ ហើ់យលោកអ្នក អាចនឹង ចូលទស្សនា ដោយសេរី និងអាចជួយ​ ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន នានា ទាក់ទាង នឹងការបោះឆ្នោត​ តាមរយៈ គេហទំព័រ http://www.cambodianvotervoice.org

សូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនា…

Advertisements

Posted on 12 October 2011, in ព័ត៌មានថ្មីៗពីសហគមន៍. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: